Reklamace zásilek

Reklamace zásilek

Pravidla reklamací poškozených či neúplných zásilek od společnosti FAST,
rozesílaných přepravní službou DPD, Gebrüder Weiss nebo Geis CZ

 

Vážení zákazníci, velice si vážíme našeho obchodního partnerství a ujišťujeme Vás, že vždy jsme připraveni hájit především Vaše, ale i naše zájmy a proto si dovolujeme Vám připomenout předepsané postupy pro přebírání zásilek od přepravních společností DPD a Gebrüder Weiss, postupy nutné pro řešení případných reklamací zásilek, které jsou poškozené či neúplné. Dodržením těchto postupů si zajistíte bezproblémové uznání Vaší reklamace a její urychlené vyřešení, naopak při nedodržení těchto postupů je dost pravděpodobné, že reklamce nebude uznána, jelikož společnost FAST opouštějí zásilky ve 100% kvalitativním stavu, který umíme vždy doložit.

Nejdůležitějším faktorem je správná identifikace dopravce, který Vám zásilku přepravuje, neboť od toho se odvozují postupy při přebírání a následné reklamaci zásilky. Nejsnadněji to zjistíte dle loga a názvu přepravní společnosti na přepravním štítku na zásilce, na kterém je též uvedeno číslo zásilky – jedná se o společnost DPD nebo Gebrüder Weiss. Zásadně obecně platné pravidlo: Veškeré zásilky, které jsou zákazníkovi doručovány, je nutné ještě v přítomnosti řidiče důkladně prohlédnout a zkontrolovat ze všech stran, z hlediska neporušenosti a nerozlepení obalů, nepoškození a neuvolnění ochranných plastových folií, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce, neporušení ochranných firemních pásek FAST, event. jejich následného přelepení další průhlednou páskou. Velmi důležité je též kontrola stavu obalu zásilky, zda na obalu nejsou jakékoliv deformace, průrazy či jiná poškození. Velkou pozornost je třeba věnovat též kontrole úplnosti obsahu rozlepených, rozbalených či částečně rozbalených palet a balíků, dle vždy přiloženého dodacího listu (faktury). Dodržování tohoto postupu při přejímce je velmi důležité, neboť jedině tak lze odhalit případná poškození zásilky již na vstupu a provést okamžitému zapsání konkrétní výhrady do přepravního listu řidiče. Pozdější reklamace na viditelné či jinak rozpoznatelné poškození (chrastivý zvuk atd.) zásilek již nejsou přepravcem akceptovány! Též je nutno pozorně zkontrolovat, zda souhlasí počet (ks) dodaných balíků či palet a jejich přepravní čísla s počtem napsaných kusů a čísel zásilek na přepravním listu přepravce. Při převzetí zásilek od řidiče je nutné vždy potvrzovat pouze skutečný počet dodaných zásilek.

 

 

 

Postup reklamace u zásilek DPD:

Pokud je zjištěna při přebírání zásilky závada, poškození či nekompletnost zásilky je nutné ihned na místě sepsat s řidičem zápis o škodě (řidič je povinen jej mít u sebe), který podepíšou obě strany a příjemce si ponechá u sebe jeho kopii. Pokud řidič nemá ZOŠ, písemně uvést konkrétní výhradu (popsat co přesně se reklamuje) do přepravního listu řidiče – jako výhradu (např. zásilka nekompletní, deformace obalu, poškozeno, balík rozbalen, obal porušen, chrastí sklo atd.) Pokud ani to nelze, ihned nás kontaktujte telefonicky na čísle 323 204 163. Dále je nutná fotodokumentace poškozené či neúplné zásilky, eventuálně výrobku u kterého zjistíte poškození. Následně o poškození informujte odesilatele – FAST ČR na mail: reklamacedpd@fastcr.cz. Na tento kontakt odešlete i kopii škodního zápisu a pořízenou fotodokumentaci.

Pokud příjemce dodatečně zjistí na zásilce tzv. skrytou závadu, nebo na pohled nerozeznatelné poškození, které nebylo možné odhalit ihned při dodání zásilky, kontaktuje příjemce nejpozději do 2 dnů po doručení zásilky písemně odesilatele nebo dopravce DPD na výše uvedené kontakty, aby se zajistilo dodatečné sepsání škodního zápisu s řidičem DPD, který musí podepsat obě strany. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel!

 

  

Postup reklamace u zásilek Gebrüder Weiss a Geis CZ:

Pokud je zjištěna při přebírání zásilky závada, poškození či nekompletnost zásilky je nutné ihned písemně uvést konkrétní výhradu (popsat co přesně se reklamuje) jedině do přepravního listu řidiče – jako výhradu (např. zásilka nekompletní soupis chybějícího zboží, deformace obalu, poškozeno-neprodejné, paleta rozbalena, obal porušen, chrastí sklo atd.) Nikam jinam, ani na nic jiného, se škoda nesepisuje ! Je-li to technicky možné, zajistí si příjemce kopii přepravního listu řidiče, do které je vepsána konkrétní výhrada – popis poškození zásilky.Dále je nutná fotodokumentace poškozené či neúplné zásilky, eventuálně výrobku u kterého zjistíte poškození. Následně o poškození informuje odesilatele – FAST ČR na mail: svozy@fastcr.cz . Na tento kontakt odešle i kopii přepravního listu a pořízenou fotodokumentaci. Pokud příjemce dodatečně zjistí na zásilce tzv. skrytou závadu, kterou nebylo možné odhalit ihned při dodání zásilky, kontaktuje příjemce ihned odesilatele na stejné výše uvedené kontakty, aby se zajistilo zaevidování škody.

Pokud zásilku tvoří paleta(y), je povinnost zákazníka za přítomnosti řidiče tuto paletu rozbalit, zkontrolovat a zapsat do přepravní listiny případné poškození, či chybějící zboží. V případě, že folie je na první pohled nepoškozena a nachází se pod ní poškozené zboží (pružný obal se může jevit jako nepoškozený, má vratný efekt), používejte formu zápisu „pod pružným obalem poškozeno“. Řidič je povinen počkat než zákazník celou zásilku zkontroluje a svým podpisem potvrdí její přebrání dle přiloženého dodacího listu či faktury.

Další možností u obou dopravců je zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět, pokud se Vám zásilka jeví, jako výrazně poškozená, či k dodávané zásilce vzhledem k jejímu stavu máte podezření na vykradení, či poškození. V tomto případě též zapíšete do přepravního listu výhradu: např. nepřevzato – poškozeno, nepřevzato – nekompletní atd.

Upozornění: Při zápisu výhrad popisujte vždy konkrétní stav věci, či konkrétní mechanizmus poškození a nenechte se ovlivňovat řidičem k zápisu, který popis stavu věci upravuje, či dokonce překrucuje. Též se vyvarujte zápisu rozporuplných tvrzení typu: obal neporušen – zboží totálně poškozeno atd. Pamatujte si, že pokud provedete stvrzení převzetí zásilky podpisem a razítkem bez zapsané výhrady, tím potvrzujete přepravci, že doručená zásilka je kompletní, viditelně nepoškozená a neponičená.

 

Dodatečné reklamace na viditelná poškození či neúplnosti zásilky (následně) již pak nejsou možné!!

 

BEZ PÍSEMNÉHO ZÁPISU VÝHRADY V PŘEPRAVNÍM LISTU ŘIDIČE NELZE U PŘEPRAVNÍ SLUŽBY UPLATŇOVAT NÁHRADU ŠKODY NA VIDITELNÁ POŠKOZENÍ ZÁSILEK!

Veškerý další postup při uplatňování náhrady škody u dopravce – pojišťovny provádí naše společnost FAST ČR již sama. Nedodržením výše popsaného postupu reklamace u dodané poškozené zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace.

Po provedení výše uvedených reklamačních postupů si objednejte „svoz“ poškozeného zboží na naší e-mailové adrese:
svozy@fastcr.cz

 

Pravidla pro svoz záručních a předprodejních reklamací

Objednávky svozů zaslané ve všední dny do 15.30 hodin budou vyzvednuty přepravcem následující pracovní den. Tato zpětná doprava je plně hrazena společností FAST. V případě, že zásilka nebude následující pracovní den vyzvednuta chybou zákazníka (zboží nepřipravené, nezabalené atd.), budou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady.

Pro rychlé, pružné a bezproblémové vyřízení Vaší objednávky svozu je nutné :

A/ Uvést:

  1. velikost zásilky- zdali je to bal.do 50kg pro DPD nebo bal „rudlovka“ či paleta pro GW
  2. adresa nakládky, IČO, kontaktní osoba, telefon
  3. počet balíků
  4. obsah balíku- POZOR obsahuje-li balík benzínový stroj ( jedině bez !!! provozních kapalin-olej, benzín) pak je svoz realizován jedině GW !
  5. důvod svozu
  6. kopii sepsaného škodného zápisu (DPD) či kopii přepravního listu se zapsanou výhradou (GW)


B/ Provést:

  1. zboží musí být řádně zabaleno - kartony musí být pečlivě uzavřeny ze všech stran firemní pečetící lepenkou, za nedostatečné považujeme přelepení pouze průhlednou / transparentí, lepenkou, za to nepřebíráme odpovědnost při pozdějším řešení nekompletnosti a podobně. Pozor! Nikdy neslepujte balíky k sobě! Takovéto balíky nesmí do přepravního cyklu.
  2. balíky musí být dostatečně vystlány vycpávkou pro zamezení pohybu zboží uvnitř kartonu, proti poškrábání a eventuálně jinému poškození. Jen novinový papír není dostatečnou vycpávkou. Ideální vycpávku tvoří kombinace několika složek jako např. polystyrén, noviny,igelit, karton.
  3. zboží v neoriginálních kartonech je nutno označit výstražnou manipulační značkou – KŘEHKÉ, NEKLOPIT (zvláštní péči věnujte prosím televizorům a mikrovlnným troubám).
  4. přiložit obsah zásilky, nutné pro kontrolu na příjmu, zásilky NEJSOU PÁROVÁNY S Vaší emailovou objednávkou svozu!

 

Společnost FAST ČR a.s. neodpovídá v případě nedodržení výše uvedených postupů a pokynů za vzniklé škody a vyhrazuje si právo vám přeúčtovat vzniklé náklady a škody s tímto spojené.

Veškeré Vaše připomínky, podněty, problémy i stížnosti, které se vztahují k výše uvedeným přepravním společnostem , resp. k jejich službám, prosím zasílejte na e-mail: pavel.svadlena@fastcr.cz, svozy@fastcr.cz, nebo případně volejte na náš telefon 323 204 163. Děkujeme.

Celou reklamační problematiku, včetně příloh, adres a kontaktů na jednotlivá depa přepravních společností najdete na našich webových stránkách www.fastcr.cz v sekci Obchodní podmínky/Reklamace zásilek.