Reklamace zboži

Reklamační řád

Společnosti FAST ČR, a.s., platný pro obchodní vztahy mezi společností FAST ČR, a.s. a obchodními partnery a nevztahující se na nároky z titulu zákona č. 40/1964 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele.

FAST ČR, a.s. (dále jen „prodávající“) se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních oprav zboží, dodané touto společností kupujícímu následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

  Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnou zboží neprodleně při jeho převzetí.

  Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen prohlédnout zboží bez zbytečného dokladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

 2. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 3. Špatný kus ponechá na své prodejně v oddělení reklamací
 4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.

  Zjistí-li kupující u zboží vadu při osobním převzetí, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit.

  Při dodání zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnu od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady.

  Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, bez odkladu kontaktuje dopravce a sepíše zápis o škodě. Následně kontaktuje reklamační oddělení prodávajícího, kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.

  Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 5. Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku.

  Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

 6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a prokázat oprávnění k uplatnění reklamace
 7. Kupující je při převzetí zboží a jeho prohlídce povinen provést kontrolu sériových čísel zboží (produktů) a čísel vyznačených na nákupním dokladu, pokud zjistí rozdíl, kontaktuje do tří dnů prodávajícího. Pracovníci prodávajícího zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání nového dokladu s opravenými výrobními čísly. Při nedodržení tohoto postupu a lhůt se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží (produktu) a číslem uvedeným na nákupním dokladu, nebude jeho reklamace uznána.
 8. V případě, že prodávající zjištěnou vadu kupujícímu zná, bezplatně a bez zbytečného odkladu tuto vadu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné, pokud je možné takové dodat. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.
 9. Kupující má nárok na výměnu vadného zboží za nové jen tehdy, jestliže bude vadné zboží vráceno prodávajícímu kompletní včetně doplňku, v původním originálním obalu, v neporušené fólii výrobce, a to včetně dokladů nutných k převzetí a k užívání zboží.
 10. Kupující má možnost reklamovat zboží na reklamačním oddělení prodávajícího na adrese: Servis, Technická 1701, 251 01 Říčany u Prahy a do v pracovní dny od 8:30 do 17:00 (dále jen „servis“)

  Při reklamaci předloží kupující pracovníkům servisu doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu, dodací list, předávací protokol, záruční list aj.

  Nároky na reklamaci zboží, které zašle kupující prodávajícímu bez požadované dokumentace, nemá prodávající možnost vyřídit v reklamačním řízení. Prodávající je oprávněn reklamaci nepřijmout a vrátit zboží zpět kupujícímu na jeho náklady.

Záruka za jakost

Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost ve smyslu §429 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobile pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

Záruční doba počíná běžet vystavením prodejního dokladu společností FAST ČR, a.s. kupujícímu a končí uplynutím záruční doby uvedené v prodejním dokladu nebo poskytované výrobcem prodávajícímu, podle toho který z těchto termínů nastane dříve.

Po celou dobu trvání záruční doby prodávající přejímá záruku (ve shodném rozsahu jako výrobce) za to, že dodané zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, případně si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

 1. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na vadu spočívající v nemožnosti přenosu dat k média do koncového zařízení, způsobenou vadou materiálu (tj. fyzickou nemožností čitelnosti média). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační fólie, pečetí, obdržením registračního kódu aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

  Součástí každého zboží (produktu) je ochranný obal, bez něhož nelze reklamaci realizovat. V případě, že nelze použít originální obal, je kupující povinen zabezpečit zboží náhradním obalem vlastnostmi odpovídajícími originálnímu obalu, tak ab nedošlo k poškození zboží při manipulaci a dopravě.

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případě výslovně uvedených.

 2. Prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která je uvedena v záručním listě a která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem.
  • doba záruky se počítá od data vystavení daňového dokladu na koupi zboží
  • do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení
  • záruční doba zboží opraveného případně vyměněného v rámci reklamačního řízení k vyžízení reklamace výměnou zboží s jiným sériovým číslem
 3. Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši min. 500, - Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:

  • zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných podkladů (faktura, dodací list, záruční list, specifikace vady)
  • při testování se neprojeví popisovaná závada a zboží bude shledáno plně funčním
  • záruka na zboží již uplynula
  • závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím

  Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u prodávajícího, budou přefakturovány kupujícímu.

 4. Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
  • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  • počítačovými viry
  • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám uvedených v návodu k použití daného zboží
  • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
  • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

Předprodejní reklamace

 1. V případě, že byla zjištěna vada jakosti zboží před prodejem nebo při předvádění zboží koncovému uživateli, je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit tzv. předprodejní reklamaci (DOA). Pro přijetí reklamace musí být reklamované zboží zjevně nepoužité, mechanicky nepoškozené, v původním originálním nepoškozeném obalu, s neporušenými ochrannými fóliemi a včetně veškerého příslušenství, C, manuálů a nevyplněného záručního listu určeného pro koncového uživatele.

  Předprodejní reklamace jsou vyřizovány pouze na servisu prodávajícího.

  Předprodejní reklamace a reklamace tzv. neopravitelných kusů jsou vyřizovány zásadně výměnou za nový kus, pokud lze takový dodat.

 2. V případě, že dojde k poruše zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. V případě, že bude zboží neopravitelné, má právo na náhradní produkt. Délka záruk jednotlivých produktů je uvedena v záručních listech, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Opravené zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

  Délka záruk a bližší podmínky řešení reklamací jednotlivých produktů jsou specifikovány na webových stránkách výrobce.

  V případě, že produkt neobsahuje záruční list, je záruční doba stanovena platným zákonem.

  Pokud jsou reklamované produkty, s výjimkou DOA, reklamovány přímo v autorizovaných servisních střediscích, kontakty na tato střediska jsou uvedeny v záručním listě nebo na webových stránkách výrobce.

Závěrečná ustanovení

Výrobcem ve smyslu tohoto reklamačního řádu se rozumí i dodavatel prodávajícího. Pokud není osoba výrobce a dodavatele shodná, považuje se za výrobce ve smyslu tohoto reklamačního řádu dodavatel prodávajícího ve smyslu předchozí věty.

Autorizovaným servisem výrobce ve smyslu tohoto reklamačního řádu se rozumí servis určený výrobcem a pokud není, servis určený prodávajícím.

Náklady související s opravou zboží po záruční době, jež bylo zakoupeno u FAST ČR, a.s., budou přefakturovány kupujícímu. Odběratel má právo domáhat se sporných nároků z reklamace soudní cestou.

Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný výrobek po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne vyřízení, je dodavatel oprávněn opravený výrobek prodat. Výtěžek prodeje použije dodavatel na úhradu nákladů spojených s odborným posouzením vady, opravou vady, skladováním a prodejem.

Ve smyslu ust. §263, odst. 1) Obchodního zákoníku je vyloučena působnost ustanovení §§ 425, 427-441 obchodního zákoníku. Ustanovení jednotlivých článků tohoto reklamačního řádu se použije jen tehdy, jestliže výrobce neuvádí pro to které zboží jiný rozsah záruky, nároků nebo nároku.

Podle tohoto reklamačního řádu se posuzují všechny reklamace bez ohledu na dobu, kdy byly uplatněny nebo kdy bylo zboží dodáno.

Firma FAST ČR, a.s. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.